องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทรศัพท์ : 039-520988 โทรสาร : 039-523319-20

LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 394
account_box กองช่าง
นายกนก ภิญโญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039-523320
นายกนก ภิญโญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039-523320
นางอัญชลี จำรัสศรี
นายช่างโยธา
นางอัญชลี จำรัสศรี
นายช่างโยธา
นายเทวฤทธิ์ อิ่มโภชน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเทวฤทธิ์ อิ่มโภชน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวีระ ทิพย์รัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวีระ ทิพย์รัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายบัญชา โชติมณี
พนักงานขับรถยนต์
นายบัญชา โชติมณี
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชา ธนาคาร
คนงานทั่วไป
นายอนุชา ธนาคาร
คนงานทั่วไป
นางสาวศุทรา เบญจมาศ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นางสาวศุทรา เบญจมาศ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นางสาวไอลดา คล่องกิจกล
คนงานทั่วไป
นางสาวไอลดา คล่องกิจกล
คนงานทั่วไป
นายนพดล เนตรจักร
คนงานทั่วไป
นายนพดล เนตรจักร
คนงานทั่วไป
นายต้น กลีบกลาง
คนงานทั่วไป
นายต้น กลีบกลาง
คนงานทั่วไป
นางสาวภูริตา ฟักฟูมสิน
คนงานทั่วไป
นางสาวภูริตา ฟักฟูมสิน
คนงานทั่วไป
นางสาวภัทรกันย์ กาหวัง
คนงานทั่วไป
นางสาวภัทรกันย์ กาหวัง
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี