องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box กองคลัง
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039-523320
นางสาวยุพา ขวัญศิริมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุภัสรา คุณานันท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวศิวานันท์ ทวีสุขคณาสิทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรุณรัศมี ติงสาโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางสาวปาริฉัตร บัวตรี
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวสุมาลี จิตรธรรม
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวสาริณี จันทกรณ์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวกัญญณ์พัชร วิริยะสิทธิ์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวเยาวรัตน์ ชำห้าน
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นายอโนชา ต่างหู
คนงาน