องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทรศัพท์ : 039-520988 โทรสาร : 039-523319-20

LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 370
account_box กองคลัง
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039-523320
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039-523320
นางสาวยุพา ขวัญศิริมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวยุพา ขวัญศิริมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุภัสรา คุณานันท์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภัสรา คุณานันท์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศิวานันท์ ทวีสุขคณาสิทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิวานันท์ ทวีสุขคณาสิทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรุณรัศมี ติงสาโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางสาวอรุณรัศมี ติงสาโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางสาวสมศรี บุตรทจี
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวสมศรี บุตรทจี
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสมนึก เฉลิมโรจน์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสมนึก เฉลิมโรจน์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวปวริศา สมบัติบูรณ์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวปวริศา สมบัติบูรณ์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี