องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทรศัพท์ : 039-520988 โทรสาร : 039-523319-20

LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 397
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 039-523320
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 039-523320
นางสาวจันทราวรรณ ซื่อสมาน
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจันทราวรรณ ซื่อสมาน
นักวิชาการศึกษา
นางกรรณิการ์ รัตนพาหิระ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกรรณิการ์ รัตนพาหิระ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุกันยา มัดรอ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุกันยา มัดรอ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรพรรณ จรัสแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวจิรพรรณ จรัสแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวรติชา จรูญเรือง
ผุ้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวรติชา จรูญเรือง
ผุ้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอรพิณ กิจกูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอรพิณ กิจกูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพีระยา สมานตระกูล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพีระยา สมานตระกูล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี