องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทรศัพท์ : 039-520988 โทรสาร : 039-523319-20

LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 459
account_box สำนักปลัด
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-523320
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-523320
นายพงษ์รวี หิรัญ
นิติกร
นายพงษ์รวี หิรัญ
นิติกร
นายพิชา นาลงพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิชา นาลงพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมาริสา บัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมาริสา บัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคล
นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจีญดา สุขสวัสดิ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นางสาวจีญดา สุขสวัสดิ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นางสายทอง ดีการ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสายทอง ดีการ
นักทรัพยากรบุคคล
นางกาญจนา อาชีวะ
ภารโรง
นางกาญจนา อาชีวะ
ภารโรง
นายวฤต พลเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายวฤต พลเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญยัง สุนิธี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายบุญยัง สุนิธี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวจิรประภา อิ่มสมบัติ
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวจิรประภา อิ่มสมบัติ
ผู้ช่วยนิติกร
นายภานุวัฒน์ สมุทรคีรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายภานุวัฒน์ สมุทรคีรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุธาทิพย์ เฟื่องฟู
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุธาทิพย์ เฟื่องฟู
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวอรัญญา หุนสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวอรัญญา หุนสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายพงษ์ศักดิ์ อาสน์สถิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นายพงษ์ศักดิ์ อาสน์สถิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นายสมบัติ พรหมสุภา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมบัติ พรหมสุภา
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งสุริยา จำรัสศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งสุริยา จำรัสศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายธวัชชัย ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายโสฬส วงค์พยัคฆ์
พนักงานดับเพลิง
นายโสฬส วงค์พยัคฆ์
พนักงานดับเพลิง
นายนิพนธ์ แซ่เฮ้ง
พนักงานดับเพลิง
นายนิพนธ์ แซ่เฮ้ง
พนักงานดับเพลิง
นายวานิช ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายวานิช ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายอดิศักดิ์ พรหมมา
คนงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ พรหมมา
คนงานทั่วไป
นายณัฎฐ์นนท์ สุวรรณพิศ
คนงานทั่วไป
นายณัฎฐ์นนท์ สุวรรณพิศ
คนงานทั่วไป
นายฐานพัฒน์ จันทรัก
คนงานทั่วไป
นายฐานพัฒน์ จันทรัก
คนงานทั่วไป
นางสาวกิติยา นิลรักษ์
คนงานทั่วไป
นางสาวกิติยา นิลรักษ์
คนงานทั่วไป
นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์โต
คนงานทั่วไป
นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์โต
คนงานทั่วไป
นางสาวศุภวรรณ หนูแก้ว
คนงานทั่วไป
นางสาวศุภวรรณ หนูแก้ว
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี