องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทรศัพท์ : 039-520988 โทรสาร : 039-523319-20

LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 476
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม
พยาบาลวิชาชีพ
นางรวีวรรณ อุทิศ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางรวีวรรณ อุทิศ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวบุษกร อิ่มทะสาร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวบุษกร อิ่มทะสาร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายธนภัทร อภิบาลศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายธนภัทร อภิบาลศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ เพชรคุ้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ เพชรคุ้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายพลชัย เรืองขจิตร
พนักงานขับรถยนต์
นายพลชัย เรืองขจิตร
พนักงานขับรถยนต์
นายจีระศักดิ์ เฟื่องสุข
พนักงานขับรถยนต์
นายจีระศักดิ์ เฟื่องสุข
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศรุต แสงศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศรุต แสงศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายดำรงรักษ์ เดชกล้า
คนงานทั่วไป
นายดำรงรักษ์ เดชกล้า
คนงานทั่วไป
นางสาวสุกัญญา นันทพันธ์
คนงานทั่วไป
นางสาวสุกัญญา นันทพันธ์
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี