องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
ตัวอย่างภาพ

info_outline วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
คุณภาพชีวิตดี ชุมชนสมานฉันท์ เศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริหารจัดการดี มีมาตรฐานการศึกษา รักษ์ศาสนา วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

พันธกิจ
พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 2. สงเคราะห์เด็ก คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยโรคเอดส์ 3. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ 4. เสริมสร้างความสามัคคี และความเข้มแข็งในชุมชน 5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 6. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 7. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบบริบูรณ์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 8. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การเมือง การบริหารและการบริการ 9. สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10. บำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

check_circle สภาพทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จัดอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 85.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,731 ไร่

อาณาเขต
พื้นที่โดยทั่วไป มีลักษณะเป็นที่สูง เนินเขา และที่ราบลุ่มสลับกัน เหมาะแก่การทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ - ทิศเหนือ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง - ทิศใต้ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสม็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงโดยมีคลองบางพระเป็นแนวเขต - ทิศตะวันออก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายโดยมีแม่น้ำตราดเป็นแนวเขต - ทิศตะวันตก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

จำนวนครัวเรือนและประชากร
- จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 11,765 ครัวเรือน - จำนวนประชากรทั้งหมด 21,168 คน - จำนวนประชากรชาย 10,197 คน - จำนวนประชากรหญิง 10,971 คน

เขตการปกครอง
หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี ข้อมูลจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขต อบต.วังกระแจะ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562)