องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทรศัพท์ : 039-520988 โทรสาร : 039-523319-20

LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 392
account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box ทำเนียบสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-523320
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-523320
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039-523320
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039-523320
นายกนก ภิญโญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039-523320
นายกนก ภิญโญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039-523320
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 039-523320
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 039-523320
นายกนก ภิญโญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายกนก ภิญโญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
account_box สำนักปลัด
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-523320
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-523320
นายพงษ์รวี หิรัญ
นิติกร
นายพงษ์รวี หิรัญ
นิติกร
นายพิชา นาลงพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิชา นาลงพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมาริสา บัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมาริสา บัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคล
นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจีญดา สุขสวัสดิ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นางสาวจีญดา สุขสวัสดิ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นางสายทอง ดีการ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสายทอง ดีการ
นักทรัพยากรบุคคล
นางกาญจนา อาชีวะ
ภารโรง
นางกาญจนา อาชีวะ
ภารโรง
นายวฤต พลเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายวฤต พลเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญยัง สุนิธี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายบุญยัง สุนิธี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวจิรประภา อิ่มสมบัติ
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวจิรประภา อิ่มสมบัติ
ผู้ช่วยนิติกร
นายภานุวัฒน์ สมุทรคีรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายภานุวัฒน์ สมุทรคีรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุธาทิพย์ เฟื่องฟู
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุธาทิพย์ เฟื่องฟู
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวอรัญญา หุนสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวอรัญญา หุนสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายพงษ์ศักดิ์ อาสน์สถิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นายพงษ์ศักดิ์ อาสน์สถิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นายสมบัติ พรหมสุภา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมบัติ พรหมสุภา
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งสุริยา จำรัสศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งสุริยา จำรัสศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายธวัชชัย ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายโสฬส วงค์พยัคฆ์
พนักงานดับเพลิง
นายโสฬส วงค์พยัคฆ์
พนักงานดับเพลิง
นายนิพนธ์ แซ่เฮ้ง
พนักงานดับเพลิง
นายนิพนธ์ แซ่เฮ้ง
พนักงานดับเพลิง
นายวานิช ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายวานิช ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายอดิศักดิ์ พรหมมา
คนงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ พรหมมา
คนงานทั่วไป
นายณัฎฐ์นนท์ สุวรรณพิศ
คนงานทั่วไป
นายณัฎฐ์นนท์ สุวรรณพิศ
คนงานทั่วไป
นายฐานพัฒน์ จันทรัก
คนงานทั่วไป
นายฐานพัฒน์ จันทรัก
คนงานทั่วไป
นางสาวกิติยา นิลรักษ์
คนงานทั่วไป
นางสาวกิติยา นิลรักษ์
คนงานทั่วไป
นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์โต
คนงานทั่วไป
นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์โต
คนงานทั่วไป
นางสาวศุภวรรณ หนูแก้ว
คนงานทั่วไป
นางสาวศุภวรรณ หนูแก้ว
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039-523320
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039-523320
นางสาวยุพา ขวัญศิริมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวยุพา ขวัญศิริมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุภัสรา คุณานันท์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภัสรา คุณานันท์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศิวานันท์ ทวีสุขคณาสิทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิวานันท์ ทวีสุขคณาสิทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรุณรัศมี ติงสาโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางสาวอรุณรัศมี ติงสาโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางสาวสมศรี บุตรทจี
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวสมศรี บุตรทจี
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสมนึก เฉลิมโรจน์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสมนึก เฉลิมโรจน์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวปวริศา สมบัติบูรณ์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวปวริศา สมบัติบูรณ์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
account_box กองช่าง
นายกนก ภิญโญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039-523320
นายกนก ภิญโญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039-523320
นางอัญชลี จำรัสศรี
นายช่างโยธา
นางอัญชลี จำรัสศรี
นายช่างโยธา
นายเทวฤทธิ์ อิ่มโภชน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเทวฤทธิ์ อิ่มโภชน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวีระ ทิพย์รัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวีระ ทิพย์รัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายบัญชา โชติมณี
พนักงานขับรถยนต์
นายบัญชา โชติมณี
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชา ธนาคาร
คนงานทั่วไป
นายอนุชา ธนาคาร
คนงานทั่วไป
นางสาวศุทรา เบญจมาศ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นางสาวศุทรา เบญจมาศ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นางสาวไอลดา คล่องกิจกล
คนงานทั่วไป
นางสาวไอลดา คล่องกิจกล
คนงานทั่วไป
นายนพดล เนตรจักร
คนงานทั่วไป
นายนพดล เนตรจักร
คนงานทั่วไป
นายต้น กลีบกลาง
คนงานทั่วไป
นายต้น กลีบกลาง
คนงานทั่วไป
นางสาวภูริตา ฟักฟูมสิน
คนงานทั่วไป
นางสาวภูริตา ฟักฟูมสิน
คนงานทั่วไป
นางสาวภัทรกันย์ กาหวัง
คนงานทั่วไป
นางสาวภัทรกันย์ กาหวัง
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 039-523320
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 039-523320
นางสาวจันทราวรรณ ซื่อสมาน
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจันทราวรรณ ซื่อสมาน
นักวิชาการศึกษา
นางกรรณิการ์ รัตนพาหิระ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกรรณิการ์ รัตนพาหิระ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุกันยา มัดรอ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุกันยา มัดรอ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรพรรณ จรัสแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวจิรพรรณ จรัสแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวรติชา จรูญเรือง
ผุ้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวรติชา จรูญเรือง
ผุ้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอรพิณ กิจกูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอรพิณ กิจกูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพีระยา สมานตระกูล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพีระยา สมานตระกูล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายกนก ภิญโญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายกนก ภิญโญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายเอกสิทธิ์ สมทอง
คนงานเกษตร
นายเอกสิทธิ์ สมทอง
คนงานเกษตร
นายบรรลือศักดิ์ อาฌาศัย
คนงานทั่วไป
นายบรรลือศักดิ์ อาฌาศัย
คนงานทั่วไป
นางจุฑามาส อินทร
คนงานทั่วไป
นางจุฑามาส อินทร
คนงานทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางวรรณภา อยู่หลง
นักพัฒนาชุมชน
นางวรรณภา อยู่หลง
นักพัฒนาชุมชน
นายอรรคดนัย เผือกผกา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอรรคดนัย เผือกผกา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายคมสัน แพทย์มงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายคมสัน แพทย์มงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม
พยาบาลวิชาชีพ
นางรวีวรรณ อุทิศ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางรวีวรรณ อุทิศ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวบุษกร อิ่มทะสาร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวบุษกร อิ่มทะสาร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายธนภัทร อภิบาลศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายธนภัทร อภิบาลศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ เพชรคุ้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ เพชรคุ้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายพลชัย เรืองขจิตร
พนักงานขับรถยนต์
นายพลชัย เรืองขจิตร
พนักงานขับรถยนต์
นายจีระศักดิ์ เฟื่องสุข
พนักงานขับรถยนต์
นายจีระศักดิ์ เฟื่องสุข
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศรุต แสงศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศรุต แสงศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายดำรงรักษ์ เดชกล้า
คนงานทั่วไป
นายดำรงรักษ์ เดชกล้า
คนงานทั่วไป
นางสาวสุกัญญา นันทพันธ์
คนงานทั่วไป
นางสาวสุกัญญา นันทพันธ์
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี