องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทรศัพท์ : 039-520988 โทรสาร : 039-523319-20

LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 441
directions_car การคมนาคม สาธารณูปโภค
แหล่งน้ำและปริมาณน้ำฝนในรอบปี
แหล่งน้ำและปริมาณน้ำฝนในรอบปี แหล่งน้ำที่สำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค ปริมาณน้ำฝนในรอบปี โดยเฉลี่ยประมาณ 3,000 - 4,000 มิลลิเมตรต่อปี สภาพฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายนของทุกปี
การศึกษา
- ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนอาชีวะศึกษา จำนวน 1 แห่ง - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
ศาสนา
- วัด จำนวน 8 แห่ง - สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง - มัสยิด จำนวน 3 แห่ง - โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง - สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน/ตำบล จำนวน 2 แห่ง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จำนวน 12 แห่ง
สาธารณูปโภค
- มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 8,806 ครัวเรือน - มีน้ำประปาใช้ จำนวน 7,384 ครัวเรือน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี