ชื่อเรื่อง : จ้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนหนองบัว -ปลายคลอง หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง