ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบัวเขียว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบิสสุริ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง