ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ รหัส ช.๐๖๘-๖๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง